Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP EUROCAVE NEDERLAND B.V., PROF.EYKMANWEG 5, 5144 ND GEVESTIGD TE WAALWIJK, BEKEND BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL TE TILBURG ONDER NR.18128894.

ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID
Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen de firma EuroCave Nederland B.V., ook handelend onder EuroCave Belgium en CAV Belgium, hierna te noemen EuroCave en een afnemer waarop wij deze voorwaarden van toepassing hebben verklaard, voor zover de toepasselijkheid van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk van de hand is gewezen.

ARTIKEL 2: OFFERTES
Offertes gelden tot de termijn voor aanvaarding die in de offerte is gesteld. De offerte is niet automatisch geldig voor toekomstige orders.

ARTIKEL 3: LEVERING
Lid 1: De termijn voor levering vangt aan vanaf de totstandkoming van de overeenkomst. Indien EuroCave nog gegevens nodig heeft voor de uitvoering van de levering, vangt de leveringstermijn pas aan nadat deze door de wederpartij ter beschikking zijn gesteld.

Lid 2: Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige aflevering dient de klant EuroCave derhalve schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij door EuroCave een redelijke termijn voor de nakoming wordt gesteld.

Lid 3: Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen geschiedt de levering franco aan huis. Etage plaatsingen dienen via een interne trap te kunnen geschieden. De vervoerder dient met een reguliere vrachtwagen te kunnen lossen. Betreft de levering een opdracht met een waarde van minder dan € 1000,00 inclusief BTW, dan zal een bedrag extra in rekening worden gebracht als tegemoetkoming in de vrachtkosten.

Lid 4: Wanneer de termijn van levering op verzoek van de klant wordt uitgesteld, dient de klant het totaalbedrag alvast te voldoen. Kan het product na meer dan 2 maanden na de afgesproken leverdatum nog niet geleverd worden, dan is EuroCave gerechtigd om opslagkosten in rekening te brengen. Na een uitstel van 6 maanden dient de klant het product af te nemen of te annuleren tegen de geldende annuleringskosten.

Lid 5: EuroCave is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting, wanneer zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet aan schuld te wijten is en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt. EuroCave kan zich beroepen op overmacht. Hieronder wordt verstaan, naast hetgeen in de wet dan wel de jurisprudentie is bepaald, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop EuroCave geen invloed uitoefent, maar waardoor zij niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Gedurende deze periode van overmacht worden de verplichtingen uit de overeenkomst opgeschort. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan zijn beide partijen gerechtigd de
overeenkomst te ontbinden, zonder dat daarbij de verplichting tot schadevergoeding ontstaat.

ARTIKEL 4: CONFORMITEIT
Lid 1: De door EuroCave verstrekte gegevens zijn slechts bedoeld om een algemene voorstelling te geven van het aangebodene.

Lid 2: EuroCave is er slechts verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke handelskwaliteit. Alle bijzondere technische eisen welke door de klant aan de te leveren zaken worden gesteld, bijvoorbeeld in verband met gebruik van de te leveren zaken buiten Nederland, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door de klant nadrukkelijk te worden gemeld.

ARTIKEL 5: RECLAME
De klant is verplicht de gekochte zaken bij aflevering – of zo spoedig mogelijk daarna – op hun deugdelijkheid te (laten) onderzoeken. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de klant deze binnen zeven dagen aan EuroCave zo gedetailleerd mogelijk schriftelijk te melden. Niet zichtbare gebreken dient de klant binnen zeven dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen drie maanden na aflevering schriftelijk te melden aan EuroCave. Indien later melding wordt gemaakt van het gebrek, komt de klant geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling. De klant dient EuroCave in de gelegenheid te stellen de klacht te onderzoeken. Eventuele ontstane kosten zullen bij een ongegronde klacht voor rekening van de klant komen. De betalingstermijn wordt bij reclamering niet opgeschort.

ARTIKEL 6: GARANTIE
Lid 1: Indien de klant consument is gelden voor de verplichtingen van EuroCave de wettelijke bepalingen.

Lid 2: Indien de klant geen consument is, geldt dat EuroCave door haar geleverde zaken gedurende een periode van één jaar na aflevering garandeert op ontwerp-, materiaal- en fabricagefouten bij normaal gebruik. In geval van een dergelijk gebrek heeft de klant recht op herstel, echter EuroCave mag ook de zaak vervangen indien herstel bezwaarlijk is. De klant heeft alleen recht op vervanging van de zaak als herstel onmogelijk is.

Lid 3: Indien door een product dat een materiaal- of fabricagefout vertoont schade wordt veroorzaakt aan personen of andere zaken en/of goederen, waarvoor EuroCave aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid voor wat de schade aan personen betreft beperkt tot een maximum, waarvoor EuroCave een aansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten en voor wat de schade aan andere zaken en/of goederen betreft tot tienmaal de factuurwaarde van de geleverde zaken. Indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van EuroCave of een van haar leidinggevende ondergeschikten, geldt deze beperking niet. Verdergaande aansprakelijkheid voor schade door een gebrek in het geleverde is uitgesloten.

Lid 4: De garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan door oneigenlijk gebruik, onjuiste opslag of onjuist onderhoud, waarbij door de klant of derden wijzigingen aan de zaak zijn aangebracht dan wel is geprobeerd deze aan te brengen. Ook vervalt de garantie wanneer het product door omstandigheden is beschadigd die buiten de macht van EuroCave, daarbij inbegrepen extreme weersomstandigheden.

ARTIKEL 7: AANSPRAKELIJKHEID
Lid 1: Indien de klant consument is gelden voor de aansprakelijkheid van EuroCave de wettelijke bepalingen.

Lid 2: Indien de klant geen consument is, is EuroCave jegens de klant uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk:
– voor gebreken in geleverde zaken geldt de aansprakelijkheid zoals geregeld in artikel 5 van deze voorwaarden;
– EuroCave is aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van EuroCave of haar leidinggevende ondergeschikten.
– Iedere aansprakelijkheid voor bedrijfs-, stagnatie- en/of gevolgschade, dan wel andere vormen van indirecte schade door de koper of derden geleden, is uitgesloten.

ARTIKEL 8: EIGENDOMSVOORBEHOUD
Lid 1: De door EuroCave geleverde zaken blijven het eigendom van EuroCave tot het tijdstip van voldoening door de klant van alle navolgende verplichtingen uit alle met EuroCave gesloten koopovereenkomsten, te weten:
– de tegenprestatie(s) voor door EuroCave aan de klant krachtens overeenkomst(en) geleverde of te leveren zaken;
– vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming door de klant van zodanige overeenkomst(en).

Lid 2: Indien de klant zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat zij zulks niet zal doen heeft EuroCave het recht afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsbehoud rust bij de klant of derden die de zaak voor de klant houden terug te halen of terug te doen halen op kosten van de klant. De klant is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde bedrag per dag.

Lid 3: De klant mag de goederen niet doorverkopen of als betaalmiddel inzetten. Daarnaast is de klant niet bevoegd de goederen te verpanden of met enig ander recht te bezwaren. Mochten derden beslag leggen dan wel rechten willen vestigen of doen gelden op de goederen, dan dient de klant hiervan onmiddellijk EuroCave op de hoogte te stellen.

Lid 4: Verwacht mag worden dat de klant alle redelijke maatregelen treft om het eigendomsrecht van EuroCave te beschermen. Hieronder valt het verzekerd houden van de zaak gedurende het eigendomsvoorbehoud tegen brand-, ontploffings- of waterschade alsmede tegen diefstal. De polis van deze verzekering dient op verzoek ter inzage voorgelegd te worden aan EuroCave. Bij eventuele uitkering van de verzekering is EuroCave gerechtigd tot het innen van deze penningen. Voorstaande geldt alleen indien het de klant niet onredelijk hindert in de bedrijfsvoering.

ARTIKEL 9: PRIJZEN EN BETALING
Lid 1: Alle prijzen zijn in Euro’s en gelden exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

Lid 2: Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen moet het aankoopbedrag inclusief BTW bij aflevering zijn voldaan, contant, per pin dan wel met een machtiging. Indien anders overeengekomen en de klant binnen de overeengekomen termijn niet betaalt, is hij in verzuim en vanaf dat mo¬ment is hij de wettelijke rente + 2% aan EuroCave verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volle maand zal tellen.

Lid 3: In tegenstelling tot het bepaalde in lid 2 van dit artikel zijn
de verplichtingen van de klant in elk geval onmiddellijk opeisbaar wanneer de klant in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden of hij insolvent geraakt.

Lid 4: Voor rekening van de klant komen alle redelijke kosten die EuroCave maakt, teneinde tot inning van haar vordering op de koper te komen, indien deze in gebreke of verzuim is met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen. Deze kosten worden minimaal vastgesteld overeenkomstig het volgende schema:
over de eerste € 2.500,00 15%
over het meerdere tot € 6.000,00 10%
over het meerdere tot € 15.000,00 8%
over het meerdere tot € 60.000,00 5%

Lid 5: Uiterlijk binnen 1 maand nadat de opdracht is bevestigd, kan de opdracht geannuleerd worden. EuroCave brengt dan 30% van het totaalbedrag in rekening. Deze 30% wordt vermeerderd met alle redelijke kosten die EuroCave maakt, teneinde tot inning van haar vordering op de koper te komen, indien deze in gebreke of verzuim is met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen.

ARTIKEL 10: TOEPASSELIJK RECHT
Het Nederlandse recht is van toepassing op alle overeenkomsten tussen EuroCave en de klant.

ARTIKEL 11: BEVOEGDE RECHTER
In afwijking van de wettelijke bepalingen daaromtrent heeft EuroCave het recht de klant, in geval de Arrondissementsrechtbank bevoegd is, te dagvaarden voor de Arrondissementsrechtbank van haar vestigingsplaats. Indien de klant een consument is, heeft hij echter het recht gedurende een maand nadat EuroCave zich op dit beding heeft beroepen te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde burgerlijke rechter.

ARTIKEL 12: RISICO OVERGANG
Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat over op de klant op het moment waarop de zaak in de macht van de klant koper te komen, indien deze in gebreke of verzuim is met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen. Deze kosten worden minimaal vastgesteld overeenkomstig het volgende schema:
over de eerste € 2.500,00 15%
over het meerdere tot € 6.000,00 10%
over het meerdere tot € 15.000,00 8%
over het meerdere tot € 60.000,00 5%

Lid 1: Uiterlijk binnen 1 maand nadat de opdracht is bevestigd, kan de opdracht geannuleerd worden. EuroCave brengt dan 30% van het totaalbedrag in rekening. Deze 30% wordt vermeerderd met alle redelijke kosten die EuroCave maakt, teneinde tot inning van haar vordering op de koper te komen, indien deze in gebreke of verzuim is met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen.